Vårt arbete cirkulerar runt människors insikt, involvering och investering

Erbjudanden
Ledarutveckling
Vi utvecklar ledare som har coping, dvs har en god insikt om sig själva, om vilka sammanhang de befinner sig i, har förmåga att involvera andra och kan investera i lönsamma beslut.

hjulet® Ledarskap - utvecklar ledare, ledningsteam och organisation
hjulet® Ledarskap kartlägger ledarkulturen och skapar omedelbara insikter om ledningsteamets starka och svaga sidor. Därmed blir det lätt att identifiera ledarskapet och organisationens strategiska utvecklingsområden.

hjulet® Coaching - personen hittar rätt
hjulet® Coaching ger ett tillförlitligt och träffsäkert underlag för vägledande och målinriktade samtal.

Urval & Rekrytering
Vi tar hela rekryteringsuppdrag eller delar, t ex endast urval s k "second opinion", allt efter kundens behov. Annonsrekrytering görs på alla chefsnivåer, specialister och säljare. Vi är bransch- och kulturoberoende. Vi upprättar kravspecifikation och deltar i annonsutformning. Vi gör urval och personbedömning med hjälp av marknadens mest kvalitativa metoder där hjulet® ingår och genomför intervjuer med kvalificerade konsulter, som är psykologer och beteendevetare med näringslivs-
erfarenhet. Omfattningen av test, metoder och djupintervju beror på uppdraget och syftet.

Abonnemang hjulet®
Abonnemang hjulet® erbjuds HR-avdelningar där företag önskar höja internkonsulters kompetens. Abonnemang finns i två versioner, hel- och delabonnemang och tecknas för ett år i taget. Kundens behov styr val av abonnemangsform. För att bli abonnent krävs att man uppfyller vissa kriterier och att man genomgått en kurs i hjuletmetodiken och blivit godkänd - licensierad användare.

hjulet® bör användas av personer med god beteendevetenskaplig kompetens och som har goda insikter i personbedömning förvärvade genom utbildning och/eller erfarenhet. Detta är en förutsättning för att få god förståelse för instrumentets uppbyggnad och funktionalitet. Dessutom används hjulet® i etiskt känsliga situationer, vilket ställer höga krav på dess användare. Användarens skicklighet och bakgrund spelar därmed en stor roll vid tolkning av den information som hjulet® ger. Dessa krav innebär i sin tur en kvalitetssäkring för metoden, vilket gagnar alla berörda parter.

Kurser och föredrag - kundanpassas
• personlighet & ledarskap - genusperspektiv.
• stress & personlighet – coping.
• intervju-&samtalsteknik.

Nätverk
hjulet® skapades av psykologen Dr Ben Shalit på 1970-talet när han var verksam på FOA. Metoden testade handlingsberedskap i strid och under stress.

Läs mer om nätverk

Start  |  Om oss  |  Kunder  |  Hjulet  |  Erbjudanden  |  Kontakt